آزمون جلسه دوم ریسک

آزمون جلسه دوم درس سرمایه گذاری و ریسک

 

اهداف آزمون: 

تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس سرمایه گذاری و ریسک در سرفصل های زیر:

1- ابزارهای بازار سرمایه

2- ابزارهای مشتقه

3- شاخص ها

 

آزمون جلسه دوم ریسک

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- بازار بورس تهران جزء کدام یک از بازارهای زیر است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- کدام گزینه ویژگی های اوراق بهادار حسابهای بازار پول، اوراق قرضه خزانه، صندوق مشترک بازار پول و توافق بازخرید را به ترتیب اشاره کرده است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- تشکیل سرمایه در کدام یک از بازارهای مالی به وقوع می پیوندد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4-در بررسي شاخص‏هاي سهام، كدام يك از گزينه‏هاي زير صحيح نمي‏باشد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- کدام گزینه دسته بندی مناسبی از بازارهای مالی ارائه نمی دهد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- قیمت سهم A در روز یک برابر 17 دلار و قیمت سهم B در روز یک برابر 12 دلار می باشد، اگر در روز دوم هر سهم A با قیمت 20 دلار و هر سهم B با قیمت 16 دلار مبادله شود، مطلوبست محاسبه نرخ رشد تعدیلگر شاخص در روز دوم نسبت به روز اول:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- فرض کنید دو سهم در بازار موجود است. در روز صفر سهم الف برابر با 10 هزار ریال و قیمت هر سهم ب برابر با 20 هزار ریال می باشد. فرض کنید در روز یک هر سهم الف به 13 هزار ریال برسد و هر سهم ب به 2 سهم تجزیه شود و قیمت هر سهم جدید آن برابر 11 هزار ریال باشد. نرخ رشد شاخص در روز یکم نسبت به روز صفر را به روش میانگین حسابی وزن برابر محاسبه کنید؟(I0=100)
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.