آزمون جلسه سوم ریسک

آزمون جلسه سوم درس سرمایه گذاری و ریسک

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس سرمایه گذاری و ریسک در سرفصل های زیر:

1- شاخص ها و نحوه محاسبه آنها

2- میانگین حسابی و هندسی

3- آشنهایی با انواع روش های وزن دهی در شاخص

 

آزمون جلسه سوم ریسک

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- دو سهم الف و ب به ترتیب با قیمتهای 20 و 18 تومان در پایان روز صفر وجود دارند. میزان سهم انتشار یافته از سهام الف 1.400 واحد و از سهم ب 4.000 برگه می‌باشد. اگر در روز 1 (یک) ، هر سهم الف به سه بعد سهم تجزیه شود و قیمت هر سهم الف در پایان روز 1 (یکم) معادل 8 تومان و از طرفی قیمت سهم نیز به 16 تومان برسد، تعدیل گر شاخص در پایان روز یکم، (چنانچه از روش شاخص های قیمتی بی وزنی استفاده شود) معادل ............... خواهد بود؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- كداميك از موارد زير بر تعدیلگر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران تأثير مي‌گذارد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- در روش شاخص قیمتی با وزن برابر، چنانچه صرفاٌ سه سهم C,B,A وجود داشته باشد؛ قیمت هر یک از این سه سهم در روز پایه به ترتیب معادل 25، 16 و 50 باشد و همچنین اگر در روز یکم، سهم A به دو سهم و سهام B به سه سهم تجزیه شود و قیمت این سه سهم در روز 1 به ترتیب برابر با 10، 8 و 50 شود و تعداد سهام منتشره از هر یک از این سه سهم به ترتیب برابر با 1000، 2500 و 2000 سهم باشد، با استفاده از روش شاخص قیمتی با وزنی برابر با قیمت جاری سهام، عدد شاخص در روز 1 برابر خواهد بود با: (عدد پایه روز صفر : 100)
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- چنانچه شاخص تنها در بر گیرنده سهام A و B باشد و عدد تعدیلگر برابر تعداد سهام (دو) باشد، قیمت سهام A و B در روز صفر به ترتیب برابر 14 و 18 دلار باشد و در روز یک سهام شرکت B به دو سهم و سهام شرکت A به سه سهم تجزیه شده و قیمت سهام A و B به ترتیب 10 و 10 دلار باشد، با فرض اینکه سهام منتشره A برابر 10000 سهم و سهام منتشره B برابر 15000 سهم باشد، با توجه به روش شاخص قیمتی بی وزن، تعدیلگر جدید کدام است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- فرض كنيد تنها دو سهم I و j در بازار موجود هستند که قیمت آنها در پایان روز صفر به ترتیب برابر است با 12 و 20 تومان، تعداد سهام منتشره از سهم I برابر با 4.000 و از سهم j معادل 2.500 سهم است. چنانچه در روز 1، هر سهم i به دو سهم و هر سهم j به 3 سهم تجزيه شوند و قيمت سهام i و j در پايان روز 1، به ترتيب مساوي 8 و 8 تومان شده باشد، تغييرات شاخص قیمتی بی وزن در روز 1 نسبت به روز صفر معادل چند خواهد شد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- یک شاخص قیمتی بی‌وزن را که مرکب از دو سهم A و B است در نظر بگیرید. قيمت سهم A و B در زمان صفر به ترتيب 40 و 50 ريال و در زمان يك برابر 10 و 25 ريال است.در صورتي كه هر سهم B به دو سهم تقسيم شده باشد و مقدار تعديل‌گر براي سال اول 0.7 باشد سهم A به چه نسبتي تجزيه شده است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- شاخص‏هاي بازار اوراق بهادار كليه كاربردهاي زير را دارد بجز:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.