آزمون جلسه دهم ریسک

آزمون جلسه دهم درس سرمایه گذاری و ریسک

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با:

1- کارایی بازار سرمایه

2- مدل های ارزیابی عملکرد پرتفوی

 

آزمون جلسه دهم ریسک

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- کدام یک از روش های ارزیابی علمکرد پرتفوی، همواره نتایج مشابه با نسبت شارپ دارد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- در رابطه با کارایی بازار سرمایه، در صورتی که تحلیل گران تکنیکال بتوانند بازده مازاد غیر نرمال کسب نمایند حتما بازار ................. است.
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- در بازارهای کارا آلفای جنسن ................
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک برابر 4% باشد، و انحراف معیار و نرخ بازدهی بازار برابر 3% باشد، معیار مودیلیانی و میلر برای پرتفویی که معیار شارپ آن برابر 2 باشد، کدام است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- اگر یک پرتفوی به خوبی متنوع نشده باشد بهتر است از کدام گروه از معیارهای زیر برای ارزیابی عملکرد آن استفاده نماییم؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- اطلاعات زير در مورد يكپرتفوي سرمايه‌گذاري وجود دارد. در رابطه با اين پرتفوي مي‌توان گفت: معيار شارپ: 3 نرخ بدون ريسك: 5% نرخ بازدهي بازار: 11% انحراف معيار بازار: 2%
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- معیار نسبت ارزیابی ..................... را در مقابل....................... می سنجد
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.