آزمون جلسه پنجم ریسک

آزمون جلسه پنجم درس سرمایه گذاری و ریسک

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس سرمایه گذاری و ریسک در سرفصل های:

1- محاسبه نرخ بازدهی برای یک سهم

 

آزمون جلسه پنجم ریسک

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- شخصي هر سهم شركت البرز را در تاريخ 87/3/1 به قيمت 1000 تومان خريد و اين شركت در تاريخ 87/6/1 اقدام به پرداخت سود نقدي از بابت هر سهم 300 تومان نموده و درتاريخ‌هاي 87/6/23 و 87/8/4 به ترتيب اقدام به افزايش سرمايه به ميزان 20 درصد ازمحل آورده‌هاي نقدي سهامداران و 40 درصد از محل سهام جايزه نمود. در تاريخ 87/9/1 شركت هر سهم را به 5 سهم تجزيه نمود و قيمت سهم بعد از آن به 300 تومان رسيد كه سرمايه‌گذار فوراً آن را فروخت. اگر مبلغ پذیره نویسی از بابت هر سهم 800 تومان باشد بازده سرمايه‌گذار چقدر است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- سرمايه گذاري سهم A را در تاريخ 1/10 به قيمت 800 ريال خريد و در پايان سال به قيمت 900 ريال فروخت اگر EPS اين شركت 200 ريال و شركت %50 سود خود را تقسيم نمايد بازده اين سرمايه گذار چند درصد است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- كدام گزينه صحيح نيست؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- قيمت سهم شركتي در ابتداي سال گذشته 1.400 ريال و در انتهاي سال 1.100 ريال بوده است. شركت مزبور 400 ريال طي سال گذشته به عنوان سود تقسيمي ميان سهامداران تقسيم كرده و سپس 100% افزايش سرمايه داده كه 40% آن از محل مطالبات، 20% از محل آورده و 40% از محل اندوخته بوده است. بازده سال گذشته سهم چقدر بوده است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- قيمت سهم شركت ماني ماس در ابتداي سال 1375، 4000 ريال بود. اين شركت در 25 خرداد همان سال اقدام به تجزيه سهام كرد و هر سهام را به 4 سهم تجزيه نمود. قيمت اين سهم در پايان سال 1500 ريال و شركت از بابت هر سهم در 10 خرداد همان سال 400 ريال سود نقدي پرداخت كرد. بازده هر سهم چند درصد است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- قيمت يك سهم در 5 سال متوالي به ترتیب برابر است با 1، 5، 9، 14و 16. متوسط بازده سالانه اين سهم كدام است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- قيمت هر سهم شركت الف در تاريخ 17/01/1390 ، مبلغ 800 ريال ، DPS پرداختي در تاريخ 30/11/1390 ، مبلغ 200 ريال و قيمت هر سهم در تاريخ 28/02/1391 ، مبلغ 1000 ريال بوده است. شركت در تاريخ 29/12/1390 به ميزان 20 درصد افزايش سرمايه از محل اندوخته داشته است. نرخ بازده هر سهم طي اين مقطع زماني چند درصد بوده است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.