آزمون جلسه دوم مالی

آزمون جلسه دوم درس مدیریت مالی

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با سرفصل های:

1- تجزیه و تحلیل صورت های مالی و نسبت ها

 

 

آزمون جلسه دوم مالی

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- اگر سود عملیاتی 120 ، بهره 40 ، نرخ مالیات 3/. ،بدهی ها 800 و دارایی ها1600 باشد، نسبت پوشش هزينه بهره (توانايي پرداخت بهره) شركت رنگ ايران برابر است با:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- شركت شرق داراي فروش 25800000 ريال و سود خالص بعد از ماليات 3100000 ريال است. اگر نسبت گردش دارايي‏هاي شركت 2.55مرتبه باشد، بازده دارايي‏هاي آن (ROI) چند درصد است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- كدام‏يك از صورت‏هاي مالي زير به صراحت بيانگر جريان پولي است كه شركت در دوره‏ي زماني موردنظر بابت فرآيندهاي عملياتي خود هزينه كرده است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4-متوسط مطالبات شركت 7 ميليون ريال است، اگر متوسط دوره وصول مطالبات 90 روز باشد (سال 360 روز)، فروش نسيه چند ميليون ريال است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- رابطه نسبت‏هاي «بدهي» و «سودآوري» با رتبه اعتباري يك شركت، به ترتيب ................. و ................. است.
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- در مؤسسه‏اي تجاري متوسط موجودي كالا 2000000 ريال و ميزان فروش خالص 72 ميليون ريال و بهاي تمام شده كالاي فروخته شده 45 ميليون ريال و متوسط حساب‏هاي دريافتني 12 ميليون ريال است. دوره گردش كالا در اين موسسه چند روز است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- در صورتيكه دارايي‏هاي جاري مؤسسه آلفا 1000 ريال ، موجودي كالا 200 ريال و بدهيهاي جاري آن 400 ريال باشد، نسبت سريع برابر است با:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.