آزمون جلسه دهم مالی

آزمون جلسه دهم درس مدیریت مالی

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس مدیریت مالی.

 

آزمون جلسه دهم مالی

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- ارزش سهامي كه داراي نرخ رشد ثابت 10 درصد در سال بوده و آخرين سود پرداختي به هر سهم 500 ريال مي‏باشد، با فرض آنكه نرخ مورد انتظار 20 درصد باشد چه مبلغي است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- ريسك اوراق بهادار، از نقطه نظر خريداران اوراق بهادار يك شركت به ترتيب ميزان ريسك از كم به زياد كدام است؟ قيمت سهم قبل از افزايش سرمايه 2200 ريال، درصد افزايش سرمايه 20% و مبلغ پذيره‏نويسي هر سهم 1000 ريال مي‏باشد. قيمت سهم پس از افزايش سرمايه چند ريال مي‏شود؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- سود اوراق مشاركت ده ساله‏اي 17 درصد، ارزش اسمي آن 10000 ريال و با قيمت 9600 ريال در بازار معامله مي‏شود. بازده تقريبي اين اوراق چند درصد است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- اگر در شركتي قيمت بازار سهام 1000 ريال، نرخ بازده مورد انتظار سهام‏داران 20% سود نقدي هر سهم 200، سود هر سهم 400 و نرخ رشد سود نقدي 10% باشد، نسبت P/E ذاتي اين شركت با استفاده از مدل گوردون كدام است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- شركتي داراي P/E بزرگتري نسبت به شركت ديگر مي‏باشد، اين امر مي‏تواند ناشي از .............. باشد.
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- اگر نرخ بازدهي مورد انتظار پرتفوي بازار افزايش يابد، قيمت سهام شركت چه تغييري خواهد كرد؟ (با فرض ثبات ساير عوامل)
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- نسبت P/E سهمي برابر 10/4 و نرخ بازدهي مورد انتظار آن 14 درصد و نرخ رشد سود نقدي 7/5 درصد است، نسبت پرداخت سود نقدي چند درصد است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.