آزمون جلسه ششم مالی

آزمون جلسه ششم درس مدیریت مالی

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس مدیریت مالی.

 

آزمون جلسه ششم مالی

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- هزينه‌هاي جانبي اخذ وام يك ساله 2.000 ريالي با كارمزد 12%، معادل 80 ريال است. اگر كارمزد در ابتدا كسر شود، نرخ كارمزد مؤثر چند درصد است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- شخصي در پايان هر سال مبلغ 100 ريال با نرخ 10 درصد به مدت 3 سال در حسابي پس‌انداز مي‌كند. ارزش اين سرمايه‌گذاري در حال حاضر چند ريال است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- چنانچه شخصي وامي دريافت نمايد و مبلغ بهره آن ابتدا كسر گردد:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- ارزش آتي 15.000 ريال با نرخ سالانه 5 درصد پس از شش ماه چند ريال است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- سرمايه‌گذاري در پروژه‌اي درآمد ساليانه دايمي معادل يك ميليون ريال ايجاد مي‌نمايد. ارزش بازار اين سرمايه‌گذاري در حاليكه نرخ سود مورد انتظار 20% باشد، چقدر است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- ده ميليارد ريال اوراق مشاركت 15% و 4 ساله به مبلغ اسمي فروخته شده است. اگر سود اوراق مشاركت هر سه ماه يكبار پرداخت شود، نرخ سود مؤثر چند درصد است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- شخصي مبلغ 200 واحد پول را در بانکي که نرخ بهره آن 10 درصد است به مدت 5 سال سرمايه‌گذاري مي‌نمايد، اصل و بهره و پول در پايان سال پنجم عبارت است از:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.