آزمون جلسه هفتم مالی

آزمون جلسه هفتم درس مدیریت مالی

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس مدیریت مالی.

 

آزمون جلسه هفتم مالی

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- هزينه‌هاي جانبي اخذ وام يك ساله 2.000 ريالي با كارمزد 12%، معادل 80 ريال است. اگر كارمزد در ابتدا كسر شود، نرخ كارمزد مؤثر چند درصد است؟ هزينه اوليه پروژه‏اي 987000 ريال عمر مفيد آن 9 سال پيش‏بيني مي‏شود ارزش اسقاط پروژه 100000 ريال مي‏باشد و پيش‏بيني مي‏شود درآمد سالانه پروژه قبل از كسر ماليات 200000 ريال باشد. در صورتيكه نرخ ماليات بر درآمد 50% و روش استهلاك خط مستقيم باشد. دروه برگشت سرمايه پروژه كداميك از مقادير زير است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- در ارزيابي پروژه‏هاي سرمايه‏اي كدام روش‏ها مبتني بر ارزش زماني پول مي‏باشد و كليه جريانهاي نقدي را دربرمي‏گيرد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- شركتي ماشين‏آلات قديمي خود با ارزش بازار 10 ميليون ريال (ارزش دفتري 18 ميليون ريال) را با ماشين‏آلات جديدي به ارزش 17 ميليون ريال جايگزين كرد. راه‏اندازي ماشين‏آلات جديد به 2 ميليون ريال افزايش سرمايه در گردش نياز دارد. با نرخ ماليات 40%، خالص اين سرمايه‏گذاري چند ميليون ريال مي‏باشد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- ارزش فعلي خالص پروژه‏اي با نرخ 20%، 10 ميليون ريال و با نرخ 23% ، 5 ميليون ريال است. «نرخ بازده داخلي» اين پروژه تقريباً چند درصد مي‏باشد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- براي يك پروژه سرمايه‏گذاري كه ارزش فعلي خالص (NPV) آن با نرخ هزينه سرمايه مثبت است، مي‏توان اظهار داشت كه:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- ده ميليارد ريال اوراق مشاركت 15% و 4 ساله به مبلغ اسمي فروخته شده است. اگر سود اوراق مشاركت هر سه ماه يكبار پرداخت شود، نرخ سود مؤثر چند درصد است؟ با اجراي پروژه‏اي صرفه‏جويي در هزينه‏ها (بجز هزينه استهلاك) ساليانه 4 ميليون ريال و افزايش در هزينه استهلاك 2 ميليون ريال است. با نرخ ماليات 40 درصد، افزايش جريان نقد ساليانه چند ريال است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- وقتي كه دو پيشنهاد سرمايه‏گذاري ناسازگار (مانعه‏الجمع) باشند، NPV، IRR ممكن است به دو جواب بسيار متفاوت و متناقص منتهي شوند، دليل آن مي‏تواند:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.