آزمون جلسه نهم مالی

آزمون جلسه نهم درس مدیریت مالی

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس مدیریت مالی.

 

آزمون جلسه نهم مالی

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- شخصي سهام عادي شركت را در ابتداي سال به مبلغ 2000 ريال خريداري نمود. در پايان سال بعد از اينكه مبلغ 500 ريال سود دريافت نمود آن را به قيمت 3000 ريال فروخت، نرخ بازده سرمايه‏گذاري در اين سهام برابر است با: تعداد سهام عادي شركتي 500000 سهم و تعداد اعضاي هيئت مديره آن 5 نفر است اگر گروهي مايل باشند 2 عضو از اعضاي هيئت مديره را انتخاب نمايد و دارندگان 72% سهام در مجمع حاضر باشند، چند رأي بايد داشته باشند؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- ريسك اوراق بهادار، از نقطه نظر خريداران اوراق بهادار يك شركت به ترتيب ميزان ريسك از كم به زياد كدام است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- شركتي يك ميليون سهام عادي 1000 ريالي منتشره دارد. در حالي كه قيمت بازار هر سهم 29000 ريال بود براي تأمين مالي 400 ميليون ريال، مجمع با افزايش سرمايه از طريق حق تقدم خريد به قيمت پذيره‏نويسي هر سهم 1000 ريال موافقت نمود. ارزش تئوريك هر حق تقدم چند ريال است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- ارزش بازار سهامي 4.000 ريال و براي خريد يك سهم جديد به ارزش 3.000 ريال، 9 حق تقدم لازم است. ارزش هر حق تقدم چند ريال است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- صرف سهام عبارت است از:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- قيمت سهم عادي شركت A قبل از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق‏العاده (افزايش سرمايه) 12000 ريال بوده است. در مجمع عمومي عادي ساليانه سود نقدي هر سهم (DPS) به ميزان 3000 ريال تصويب شد و متعاقب آن مجمع عمومي فوق‏العاده افزايش سرمايه به ميزان 50 درصد از محل سود انباشته را تصويب كرد. (قيمت اسمي هر سهم شركت A 1000 ريال است) قيمت انتظاري (تئوريك) پس از مجامع فوق چند ريال است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- كدام مورد از ويژگي‏هاي سهام عادي نيست؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.