آزمون جلسه چهارم مالی

آزمون جلسه چهارم درس مدیریت مالی

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس مدیریت مالی.

 

آزمون جلسه چهارم مالی

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- در شركتي هزينه ثابت عملياتي 4 ميليون، هزينه متغير هر واحد 200 و قيمت هر واحد 250 ريال است مقدار توليد در نقطه سربه‏سر؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- در صورتی که اهرم عملیاتی یک شرکت 4 باشد، اگر بخواهيم سود عملياتي شركتي را 50% افزايش دهيم، فروش چقدر بايد افزايش يابد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- هزينه‏هاي متغير شركتي 8 ميليون ريال، سود عملياتي آن 5 ميليون ريال و فروش آن 15 ميليون ريال است، اگر فروش از سطح فعلي 20% افزايش يابد سود عملياتي چند درصد افزايش خواهد داشت؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4-اگر هزينه ثابت توليد و فروش (عملياتي) 1600000 ريال، هزينه متغير هر واحد 300 ريال، قيمت فروش هر واحد 1000 ريال و مقدار توليد 3000 واحد باشد، نقطه سربه‏سر عملياتي و اهرم عملياتي اين توليدكننده به ترتيب:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- درجه اهرم مالي شركتي در سطح 200 ميليون ريال سود عملياتي برابر با 2 مي‏باشد هزينه‏هاي ثابت مالي شركت چند ميليون ريال است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- فروش شركتي برابر با 1000 ميليون ريال هزينه‏هاي متغير آن برابر با 65% فروش، هزينه‏هاي ثابت عملياتي آن برابر با 150 ميليون ريال و هزينه‏هاي مالي ثابت آن برابر با 100 ميليون ريال است. درجه اهرم مركب آن كدام است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- در صورتي كه هزينه‏هاي ثابت شركتي 52000000 ريال باشد و از اين مقدار 3000000 ريال هزينه‏هاي استهلاك ساليانه منظور شده باشد و همچنين قيمت فروش هر واحد 28000 ريال و هزينه متغير هر واحد 18000 ريال باشد، نقطه سربه سر نقدي (Q) چقدر است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.