آزمون جلسه پنجم مالی

آزمون جلسه پنجم درس مدیریت مالی

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس مدیریت مالی.

 

آزمون جلسه پنجم مالی

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- كدام منبع مالي ريسك ورشكستگي شركت را بيشتر افزايش مي‏دهد؟ تأمين مالي از طريق ..............
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- با كاهش مقدار هر سفارش خريد، مجموع هزينه‏هاي نگهداري و مجموع هزينه‏هاي سفارش، به ترتيب چه تغييري خواهند كرد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- شركتي در سال آينده به 50000 واحد كالايي نياز دارد. اگر هزينه سفارش هر واحد 20 ريال و هزينه نگهداري هر واحد براي يكسال 5/0 ريال باشد، مقدار مطلوب سفارش كالا چند واحد است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- اگر شرط فروش نسيه شركتي ن/ 30- 2/10 باشد، هزينه عدم استفاده از تخفيفات نقدي چند درصد است؟ (سال 360 روز)
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- ساختار سرمايه شركتي كه مدير آن سياستي محافظه‏كارانه در پيش گرفته است، بيشتر متشكل از كدام اجزا مي‏باشد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- كدام عبارت، نادرست است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- يك شركت توزيع فيلترهاي هوا، كالاي ارسالي خود را در بسته‏هاي 1000 عددي بين خرده‏فروشان توزيع مي‏كند. هر سفارش 40 ريال هزينه دارد. درخواست ماهانه خرده‏فروشان 20000 فيلتر است. هزينه نگهداري هر فيلتر در ماه 0/1 ريال است. ميزان سفارش مقرون به صرفه با توجه به حجم سفارش چند فيلتر است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.