آزمون جلسه یازدهم مالی

آزمون جلسه یازدهم درس مدیریت مالی

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس مدیریت مالی.

 

آزمون جلسه یازدهم مالی

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- ارزش سهامي كه داراي نرخ رشد ثابت 10 درصد در سال بوده و آخرين سود پرداختي به هر سهم 500 ريال مي‏باشد، با فرض آنكه نرخ مورد انتظار 20 درصد باشد چه مبلغي است؟ در شركتي نياز به 10 ميليون وجه نقد داريم، كه در صورت تأمين مالي سود عملياتي 100 ميليون، نرخ ماليات 20% نرخ بهره 20% تعداد سهام عادي 1000 عدد و سرمايه 800 ميليون ريال مي‏باشد تأمين مالي از كدام طريق باعث افزايش سود هر سهم عادي خواهد شد؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- ارزش بازار هر سهم شركتي در حال حاضر 2500 ريال نرخ رشد آن 8% و هزينه عدم تقسيم سود (سهام عادي موجود) نيز 17% است. ا گر هزينه‏هاي انتشار سهام جديد 10% قيمت هر سهم باشد، هزينه سرمايه سهام عادي جديد چند درصد است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- سود اوراق مشاركت ده ساله‏اي 17 درصد، ارزش اسمي آن 10000 ريال و با قيمت 9600 ريال در بازار معامله مي‏شود. بازده تقريبي اين اوراق چند درصد است؟ سود پرداختي به يك سهم عادي در زمان برابر 2800 ريال و نرخ رشد آن 10 درصد است قيمت اين سهم در حال حاضر در بازار 10000 ريال و هزينه انتشار آن 5 درصد است. هزينه سهام عادي جديد (k0) چند درصد است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- اگر نرخ ماليات 40 درصد باشد، نرخ هزينه بدهي 6 درصد است، در صورتي كه نرخ ماليات 50 درصد شود و شركت به ميزان نصب بدهي خود وام جديد دريافت كند، نرخ هزينه سرمايه‏ بدهي چند درصد است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- در نظريه سنتي ساختار سرمايه، وقتي اهرم مالي افزايش مي يابد:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- نرخ بازده سرمايه‏گذاري (ROI) و متوسط هزينه سرمايه (WACC) از نظر مفهوم و محتوا به ترتيب با كدام ريسك‏ها در ارتباط مي‏باشند؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- شركت الف براي تأمين مالي پروژه سرمايه‏گذاري خود به شرح ذيل استفاده نموده است. استقراض300 میلیون ریال با نرخ 20% - صدور سهام ممتاز 200 میلیون ریال با نرخ 18% - سهام عادی 500 میلیون ریال که سود مورد انتظار سهامداران24% می باشد نرخ مالیات40% باشدهزینه ی تامین مالی این پروژه چقدر است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.