آزمون جلسه هشتم مالی

آزمون جلسه هشتم درس مدیریت مالی

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس مدیریت مالی.

 

آزمون جلسه هشتم مالی

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- شخصي سهام عادي شركت را در ابتداي سال به مبلغ 2000 ريال خريداري نمود. در پايان سال بعد از اينكه مبلغ 500 ريال سود دريافت نمود آن را به قيمت 3000 ريال فروخت، نرخ بازده سرمايه‏گذاري در اين سهام برابر است با:
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- اگر بازده منتظره اوراق قرضه خزانه كوتاه مدت 10 درصد، بازده منتظره مجموعه بازار 14 درصد و ضريب بتاي شركت كوير 1/5 باشد، بازده منتظره سهام چند درصد است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- پرتفوي متشكل از سه دارايي الف، ب و ج مي‏باشد كه وجوه سرمايه‏گذاري شده در آنها به ترتيب 200، 300 و 500 ميليون ريال و بازده مورد انتظار آنها به ترتيب 30%، 50% و 70% است، بازده مورد انتظار اين پرتفوي چند درصد است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- صرف ريسك بازار دو برابر صرف ريسك سهم الف است، شاخص ريسك سيستماتيك (B) براي سهم مذكور چه ميزان است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- براي يك پروژه سرمايه‏گذاري كه ارزش فعلي خالص (NPV) آن با نرخ هزينه سرمايه مثبت است، مي‏توان اظهار داشت كه: اگر ارزش بدهي يك شركت 150 ميليارد ريال، ارزش بازاري حقوق صاحبان سهام 250 ميليارد ريال، بدهي‏هاي شركت بدون ريسك، نرخ ماليات 25 درصد، B براي حقوق صاحبان سهام در اين شركت 2، نرخ بازدهي سرمايه‏گذاري‏هاي بدون ريسك 20% و صرف بازار 17 درصد باشد، در اين صورت نرخ تنزيل شركت در صورتي كه شركت غيراهرمي باشد، كدام است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- نرخ بازده يك فقره اوراق بهادار كه سالانه 4000 ريال به دارنده آن مي‏پردازد قيمت آن در بازار اوراق بهادار 50000 ريال (پنجاه هزار ريال) است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- در مدل (منحني) SML، معيار سنجش ريسك كدام شاخص است؟
لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.