ظرفیت پذیرش مدیریت مالی دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی
 

زبان

حسابداری مالی

ریاضی و آمار

مدیریت مالی

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

اقتصادخرد و کلان

نمره کل مالی

رتبه در محل قبولی

محل قبولی

48.4

11.7

31.7

46.7

53.4

73.4

10813

2

 واحد علوم و تحقیقات تهران

15

15

20

45

63.4

75

10329

6

 واحد علوم و تحقیقات تهران

25

10

43.7

41.7

45

50

9743

10

  واحد علوم و تحقیقات تهران

10

25

6.7

50

50

61.7

9681

12

 واحد علوم و تحقیقات تهران

0

23.4

40

25

46.7

88.4

9574

14

  واحد علوم و تحقیقات تهران

23.4

11.7

0

33.4

40

55

8554

47

  واحد علوم و تحقیقات تهران

3.3-

16.7

55

15

40

33.4

8135

52

 پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

6.7

6.7

13.4

13.4

13.4

6.6-

5782

158

 واحد قشم

13.4

10

13.4

6.7

6.7

5

5706

180

 واحد قشم

5

13.3-

6.7

5-

28.4

10-

5304

-

مردود

13.3-

5-

8.4

0

1.7

3.4

4678

-

مردود

1.6-

1.6-

6.6-

0

0

0

4482

-

مردود

 

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی سال 1392 دانشگاه آزاد
 

کد و عنوان رشته/محل انتخابی

نمره آخرین نفر قبول

رتبه آخرین نفر قبول

مدیریت مالی / واحد علوم و تحقیقات

8454

52

مدیریت مالی / پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

7058

117

مدیریت مالی / پردیس علوم و تحقیقات سمنان

6009

219

مدیریت مالی / واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی

5981

225

مدیریت مالی / پردیس علوم و تحقیقات مازندران

5921

245

مدیریت مالی / پردیس علوم و تحقیقات یزد

5840

209

مدیریت مالی / پردیس علوم و تحقیقات بروجرد

5751

184

مدیریت مالی / واحد قشم

5614

217


 

توضیحات:

آخرین رتبه و تراز درج شده مربوط به سهمیه عادی می باشد و آخرین تراز و رتبه قبولی سایر سهمیه ها (بسیج، آزاده، رزمنده و ...) متفاوت می باشد.
دانشگاههای ذکر شده الزاما تمام دانشگاههای موجود نمی باشد و صرفا دانشگاههایی است که اطلاعات آن در دسترس بوده است. لیست دانشگاههای پذیرش کننده این رشته در سالهای مختلف در سایت وجود دارد. ضمنا درج خط فاصله الزاما به معنای عدم پذیرش در آن واحد نیست و ممکن است به دلیل عدم در دسترس بودن اطلاعات خط فاصله درج شده باشد.
در برخی رشته ها ممکن است به دلیل وجود چند نوع دفترچه سوالات، امکان مقایسه دقیق ترازهای واحدهای مختلف دانشگاهی با یکدیگر از بین برود.
آخرین رتبه قبولی ذکر شده در سال 1392 به دلیل وجود 20 انتخاب در پذیرش اولیه قابل مقایسه با سالهای قبل که تنها 1 انتخاب وجود داشت نمی باشد. این رتبه، رتبه آخرین قبولی بین کلیه افرادی است که آن کدرشته را بین 20 انتخاب خود، انتخاب کرده اند و الزاما نشان دهنده تعداد قبولی های آن کدرشته نمی باشد.