آزمون اصول بازار سرمایه

آزمون اصول بازار سرمایه:

پیش‌نیاز:

مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا معادل آن‌ها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش‌گذاری شده باشد.

حدنصاب قبولی:

حدنصاب هر درس برابر است با یکی از موارد زیر:

نصف میانگین نمرات آن درس در صورتی که نصف میانگین نمرات بین 20 تا 35 درصد باشد؛

35 درصد در صورتی که نصف میانگین نمرات آن درس بیش از 35درصد باشد؛

20 درصد در صورتی که نصف میانگین نمرات آن درس کمتر از 20 درصد باشد.

حدنصاب نمره کل برابر است با میانگین نمرات کل داوطلبان به‌علاوه یک انحراف معیار (پس از حذف پنج درصد بیشترین و پنج درصد کمترین نمرات) یا 50 درصد هر کدام کمتر باشد.

تعداد پرسش‌ها: 170 پرسش

مدت زمان آزمون: 210 دقیقه

معافیت‌ها:

دارندگان مدرک دکترا یا معادل آن در رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که حداقل دو مقاله علمی پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با بازار سرمایه یا حداقل یک کتاب در زمینه مالی تألیف و منتشر کرده‌باشند، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شرکت در آزمون، گواهی‌نامة اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

دارندگان مدرک CFA (تمامی سطوح) در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در هر دو مادة امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین شرکت در دورة آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

دارندگان مدرک CIIA در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در هر دو مادة امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین شرکت در دورة آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

 

 

رديف

عنوان درس

تعداد

سوالات

ضريب

جزييات سرفصل

منابع

1

فهم وتحليل صورتهاي مالي

25

4

Pdf

جلد 1 خود آموز اصول بازار سرمایه

2

مقدمات بازارها، ابزارهاونهادهاي مالي

25

4

Pdf

جلد 2 خود آموز اصول بازار سرمایه

3

مقدمات امورمالي شرکتي

25

4

Pdf

جلد 1 خود آموز اصول بازار سرمایه

4

مقدماتي براقتصاد

25

3

Pdf

جلد 2 خود آموز اصول بازار سرمایه

5

روش هاي کمي مقدماتي

25

3

Pdf

جلد 1 خود آموز اصول بازار سرمایه

6

اصول بازارسرمايه اسلامي

 واخلاق حرفه اي

20

4

Pdf

جلد 2 خود آموز اصول بازار سرمایه

جلد 2 خود آموز اصول بازار سرمایه

7

مقررات اصول بازارسرمايه

25

4

Pdf

جلد 2 خود آموز اصول بازار سرمایه

 

منابع:

1- منبع درسی: خود آموز اصول بازار سرمایه، انتشارات نگاه دانش.

2- منبع تست: مجموعه سوالات اصول بازار سرمایه، انتشارات نگاه دانش.

 

برای دانلود پاورپوینت درس بازارها، ابزارها و نمادها اینجا را کلیک نمایید.