مدیریت سبد اوراق بهادار

 

پیش‌نیاز:

مدرک تحلیل‌گری بازار سرمایه

حدنصاب قبولی:

1-    حدنصاب مقررات 50 درصد

2-    حدنصاب مدیریت سبد اوراق بهادار 40 درصد

تعداد پرسش‌ها: 70        

مدت زمان آزمون: 90 دقیقه

معافیت‌ها:

1- دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی‌نامة تحلیل‌گری بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمرة مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه مدیریت سبد اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

2-دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهی‌نامة تحلیل‌گری بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمرة مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه مدیریت سبد اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

 

رديف

عنوان درس

تعداد

سوالات

ضريب

جزييات سرفصل

منابع

1

مدیریت سبد اوراق بهادار

40

-

Pdf

-

2

مقررات سبد اوراق بهادار

30

-

Pdf

-