مدیریت نهاد های بازار سرمایه

 

پیش‌نیاز:

گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه

حدنصاب قبولی:

1- حدنصاب اصول راهبری شرکتی 40 درصد

2- حدنصاب مقررات 50 درصد

تعداد پرسش‌ها: 70 پرسش         

مدت زمان آزمون: 90 دقیقه

 

رديف

عنوان درس

تعداد

سوالات

ضريب

جزييات سرفصل

منابع

1

اصول راهبری شرکتی

30

-

Pdf

دریافت منابع

2

مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه

40

-

Pdf

دریافت منابع