برنامه کلاسی کارشناسی ارشد تابستان 93

برنامه زمانی کلاس های درس مدیریت مالی و مدیریت سرمایه گذاری و ریسک برای آزمون کارشناسی ارشد 94 در ترم تابستان به شرح زیر خواهد بود:

سه شنبه: درس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (ساعت 16 تا 20) موسسه نگاره

پنجشنبه: درس مدیریت مالی ویژه دانشجویان رشته مالی (ساعت 8 تا 12) جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

پنجشنبه: درس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (ساعت 13 تا 17) موسسه نگاره

جمعه: درس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (ساعت 8 تا 12) موسسه ماهان

جمعه: درس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (ساعت 13 تا 17) جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران