سوالات ضروری از کتاب 2000 تست

با توجه به تقاضای داشنجویان گرانقدر، نسبت به تعیین تست های ضروری از مجموعه کتاب 2000 تست، مجموعه سوالات بر روی سایت قرار گرفت.

همچنین توصیه می گردد، پاسخ نامه تشریحی تست های ذکر شده در این بخش نیز حتما مورد مطالعه قرار گیرد تا مروری بر مطالب نیز انجام شود. این سوالات منطبق بر سرفصل های کتاب مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک انتشارات نگاه دانش است. توصیه می گردد دانشجویان گرامی ابتدا متن کتاب سرمایه گذاری و ریسک را مطالعه نمایند و سپس جهت تمرین و مرور از تست های ضروری کتاب 2000 تست استفاده نمایند. 

دانلود تست ها