تا کنکور چگونه درس بخوانیم

با توجه به مراجعات مکرر و سوالات دانشجویان گرانقدر، به اطلاع کلیه دانشجویان درس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک اینجانب می رساند، برای برنامه ریزی مطالعاتی از آذرماه تا کنکور می توانند در روز پنجشنبه مورخ هفتم آذرماه 92، از ساعت 12 الی 13 در جلسه برنامه ریزی شرکت نمایند.

آدرس: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- ساختمان جنوبی.

شایان ذکر است که این جلسه ویژه دانشجویان دوره تابستان می باشد و حضور در رأس ساعت 12 الزامی می باشد.

با آرزوی توفیق