تغییرات برنامه کلاسهای ارشد 1392

به اطلاع کلیه دانشجویان گرانقدر می رساند که با توجه به تغییرات پیش آمده در برنامه ی موسسات آموزشی نگاره و جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، شروع کلاس ها با یک هفته تأخیر و از تاریخ 21 تیرماه 1392 خواهد بود.

لذا با توجه به تغییرات رخ داده در برنامه ی آموزشی، زمان بندی اولین جلسه کلاس های مدیریت سرمایه گذاری و ریسک و مدیریت مالی در موسسات مذکور به شرح زیر خواهد بود:

 

نام درس

نام موسسه

روز

تاریخ اولین جلسه

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

جمعه

21/04/1392

مدیریت مالی

جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

شنبه

22/04/1392

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

موسسه نگاره

پنجشنبه

27/04/1392

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

موسسه نگاره

دوشنبه

31/04/1392