برنامه کلاسی

 
 
برنامه ی کلاسی ارشد ترم پاییز 1395

برنامه هفتگی

8 الی 12

12 الی 16

16 الی 20

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 


 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

مالی و ریسک (کد تجمیعی)  

 موسسه نگاره

پنجشنبه

مالی و ریسک (کد تجمیعی) 

موسسه نگاره

 

  

جمعه