معرفی

 

نام و نام خانوادگی: محمد گرجی آرا 

 

1- سوابق تحصيلي بلند مدت

لیسانس: مدیریت بازرگانی

فوق لیسانس: مدیریت مالی

دکتری: مدیریت مالی

 

2- دانشگاه محل تحصیل:

علامه طباطبایی

 

3- سوابق تدریس

1-3- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد، در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، موسسه آموزش عالی نگاره، موسسه آموزش عالی ماهان و...)

2-3- مدیریت مالی( دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد، در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، موسسه آموزش عالی نگاره و...)

3-4- مدیریت استراتژیک مالی (دوره تمدید گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه، در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار)

4-3- مدیریت مالی 1 و 2 (دوره های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه و دوره تمدید گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه، در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، کارگزاری آگاه و...)

5-3- تحلیل شاخص های اقتصادی (دوره تمدید گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه، در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و موسسه توسعه اقتصادی دانشگاه تهران)

6-3- ارزشگذاری اوراق مشتقه (دوره های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه و دوره تمدید گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه، در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، کارگزاری آگاه و...)

7-3- روش های کمی مقدماتی و پیشرفته (دوره های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه و دوره تمدید گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه، در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار)

8-3- مقدمات ابزارها، بازارها و نهادها (دوره های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه، در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار)

9-3- مقدمات امور مالی شرکتی (دوره های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه، در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار)

10-3- تحلیل فاندمنتال مقدماتی و پیشرفته (دوره های آموزشی تخصصی تحلیلگری بازار سرمایه در مرکز مالی ایران، کانون کارگزاران، کارگزاری های خبرگان سهام، آگاه و...)

11-3- مالی رفتاری (دوره های آموزشی تخصصی تحلیلگری بازار سرمایه در کارگزاری آگاه)

12-3- حقوق بازرگانی (دوره های تخصصی کسب و کار)

13-3- تحلیل آماری با SPSS (در معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور)

 

4- گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

1-4- اصول بازار سرمایه

2-4- تحلیل گری بازار سرمایه

3-4- مدیریت سبد اوراق بهادار

4-4- ارزشیابی اوراق بهادار

 

5- سوابق پژوهشي(كتابها و جزوات آموزشی)

5- 1- گرجی آرا، محمد و گروه مولفین،. (1387)، کارآفرینان برتر استان مازندران، بابلسر: انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه مازندران.

2-5- پرهیزگار، محمد مهدی، آقاجانی، علی اکبر،. (1390)، روش های پژوهش پیشرفته در مدیریت، تهران: انتشارات پیام نور، (همکاری در تالیف و طراحی و تجزیه و تحلیل مدل های آماری).

3-5- گرجی آرا، محمد، مددی، رشید،(1392).، مدیریت مالی، تهران: انتشارات آموزش جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

4-5-گرجی آرا، محمد، مددی، رشید،(1392).، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، تهران: انتشارات آموزش جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

5-5- مناجاتی، رضا، گرجی آرا، محمد،(1392).، 2000 تست مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، تهران: انتشارات نگاه دانش.

6-5- صادقین، علی، گرجی آرا، محمد، (1393).، خودآموز اصول بازار سرمایه (جلد دوم)، تهران: انتشارات نگاه دانش.

7-5-  گرجی آرا، محمد،(1392).، مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، تهران: انتشارات نگاه دانش .